Gegevens ANBI

Stichting Vrienden PHB is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een ANBI moet zich voor min. 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben.
Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting.
Giften aan een culturele ANBI zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (met als drempel 1% van het inkomen, maar geen drempel in geval van periodieke giften).
Voor meer informatie over ANBI's, kijk op www.belastingdienst.nl/anbi

Naam:Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen
Verkorte naam:Stichting Vrienden PHB
RSIN/fiscaal nummer:8160.82.194
Contactgegevens
Postadres:Voorsterweg 161
7399 AA Empe
E-mail:
Website:www.vriendenphb.nl
Bestuurssamenstelling: drs. W.J.P. Coops, voorzitter
drs. P.P.J.Q. Steinweg, secretaris
mr. P.P.M. Wijnands, penningmeester
mevrouw H.E. van Dongen-van Sytzama
de heer M.H.J. Bax
Beleidsplan:separaat opgenomen (Beleidsplan 2020-2022)
Beloningsbeleid:geen van de bestuurders ontvangt een beloning
Doelstelling:het bevorderen van de belangstelling voor de instandhouding van kastelen, en andere historische huizen die bij voorkeur reeds voorkomen op de lijst van beschermde monumenten, met hun historische interieur, erven, bouwhuizen, stalgebouwen, dienstwoningen, oranjeriën, stijltuinen, parken, lanen, loofgangen, planten- en bomenverzamelingen, beelden, tuinmuren, duiventorens, tuinkoepels, hekwerken, ijskelders, grachten, waterpartijen, bruggen en landerijen en welke bij voorkeur zijn aangemerkt als landgoed in de zin van de "Natuurschoonwet 1928", die in eigendom/erfpacht toebehoren/zijn uitgegeven aan natuurlijke personen of daarmee volgens lid 2 gelijkgestelde rechtspersonen en die door particulieren worden bewoond of duurzaam gebruikt.
Activiteitenverslag 2023:(Activiteitenverslag 2023)
financiële verantwoording 2023:(financiële verantwoording 2023)
Verslag van financiële verantwoording 2022:(Financiële verantwoording 2022)
Verslag van activiteiten en financiële verantwoording 2021:(Activiteitenverslag en financiële verantwoording 2021)
ANBI logo

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacybeleid