Privacy beleid
Logo Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

"Wij delen de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland en steunen de instandhouding van dit nationale erfgoed"

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacy beleid

Gegevens ANBI per 1 januari 2020

Stichting Vrienden PHB is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een ANBI moet zich voor min. 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben.
Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting.
Giften aan een culturele ANBI zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (met als drempel 1% van het inkomen, maar geen drempel in geval van periodieke giften).
Voor meer informatie over ANBI's, kijk op www.belastingdienst.nl/anbi

Naam:Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen
Verkorte naam:Stichting Vrienden PHB
RSIN/fiscaal nummer:8160.82.194
Contactgegevens
Postadres:Almenseweg 60
7251 HS Vorden
E-mail:
Website:www.vriendenphb.nl
Bestuurssamenstelling:drs. W.J.P. Coops, voorzitter
mr. A.C.J. Viersen, secretaris
mr. P.P.M. Wijnands, penningmeester
mevrouw C.A. Mazel-Nauta
mevrouw drs. J.F. Overbosch-Wijn
Beleidsplan:separaat opgenomen (Beleidsplan 2020-2022)
Beloningsbeleid:geen van de bestuurders ontvangt een beloning
Doelstelling:het bevorderen van de belangstelling voor de instandhouding van kastelen, en andere historische huizen die bij voorkeur reeds voorkomen op de lijst van beschermde monumenten, met hun historische interieur, erven, bouwhuizen, stalgebouwen, dienstwoningen, oranjeriën, stijltuinen, parken, lanen, loofgangen, planten- en bomenverzamelingen, beelden, tuinmuren, duiventorens, tuinkoepels, hekwerken, ijskelders, grachten, waterpartijen, bruggen en landerijen en welke bij voorkeur zijn aangemerkt als landgoed in de zin van de "Natuurschoonwet 1928", die in eigendom/erfpacht toebehoren/zijn uitgegeven aan natuurlijke personen of daarmee volgens lid 2 gelijkgestelde rechtspersonen en die door particulieren worden bewoond of duurzaam gebruikt.
Verslag van activiteiten 2018:separaat opgenomen (Verslag activiteiten 2019)
Financiële verantwoording: separaat opgenomen (jaarrekening 2019)
ANBI logo

Development: W3Company